Školní řád

Platnost od 1. 9. 2023

 

Obsah školního řádu

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Lenešice a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy.

Obsah školního řádu je vymezen Zák. č. 561/2004 Sb. (školským zákonem), Vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a její novelizací Vyhl. č. 43/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami, např. Zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

 

 1. Vydání školního řádu
 2. Závaznost školního řádu
 3. Cíle předškolního vzdělávání
 4. Práva dítěte
 5. Povinnosti dítěte
 6. Práva zákonných zástupců
 7. Povinnosti zákonných zástupců
 8. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
 9. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 10. Obsah předškolního vzdělávání
 11. Organizace předškolního vzdělávání
 12. Organizace stravování
 13. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 14. Povinné předškolní vzdělávání
 15. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy
 16. Evidence dítěte
 17. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
 18. Platby v mateřské škole
 19. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 20. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy
 21. Podmínky zacházení s majetkam školy ze strany dětí
 22. Distanční forma výuky v MŠ
 23. Poučení o povinnosti dodržovat Školní řád

 

 

1. Vydání školního řádu

Na základě ustanovení §30 zákona č.561/2004 Sb. školského zákona, vydává ředitelka mateřské školy projednaný v pedagogické radě tento školní řád.

 

2. Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole (vývěska v šatně dětí, internetové stránky školy) a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí na pravidelných schůzkách zák. zástupců v mateřské škole a na internetových stránkách mateřské školy.

 

3. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizavat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

4. Práva dítěte

Dítě má právo:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování barvy pleti, jazyka, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku)
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu, vyrůst v tělesně i duševně zdravého jedince
 • být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu rasy, náboženství apod.
 • rozvíjet všechny své schopnosti a nadání
 • právo hrát si, právo na soukromí
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)
 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti
 • na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností mateřské školy
 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole
 • zúčastnit se všech aktivit mateřské školy v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav
 • na individuálně přizpůsobený adaptační režim, který dohodnou zák. zástupci s ředitelkou školy a učitelkami

 

5. Povinnosti dítěte

Dítě je povinno:

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v mateřské škole
 • dbát pokynů učitelek a ostatních zaměstnanců mateřské školy
 • šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami
 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si
 • dodržovat osobní hygienu
 • oznámit učitelkám nebo ostatním zaměstnancům mateřské školy jakékoliv násilí, tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel
 • plnit pokyny zaměstnanců mateřské školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

 

6. Práva zákonných zástupců

 • mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí
 • jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační vývěsce školy, internetové stránkách mateřské školy, styk zák. zástupců s učitelkami lze denně u předávání dětí, s ředitelkou kdykoliv po předchozí domluvě nebo při konzultačních hodinách v mateřské škole každou středu od 13.00 do 13.30 hodin
 • mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte a vyjádřením musí být věnována pozornost
 • mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
 • mají právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců mateřské školy
 • mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou
 • mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, řešení vzniklých problémů
 • mají právo přispívat náměty k obohacení vzdělávacího programu školy
 • mají právo pojevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

7. Povinnosti zákonných zástupců

 • informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích
 • řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy mateřské školy
 • provádět úplatu za předškolní vzdělávání a stravné dle daných pravidel
 • mít odpovědnost za to, že přivádějí do mateřské školy dítě zdravé
 • oznámit ihned infekční onemocnění dítěte

 

8. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§21 školského zákona). Učitelky mateřské školy zpracují plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projednají jej s ředitelkou mateřské školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory), doporučí ředitelka mateřské školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálního vzdělávání dítěte (§ 16 odst.4a5 školského zákona a §2 a §10 vyhlášky č.27/2016 Sb.).

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření druhého až pátého stupně je doporučení školského poradenského zařízení a informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitelka mateřské školy určí učitelku mateřské školy odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (§11 vyhlášky č.27/2016 Sb.).

Ředitelka mateřské školy zahájí poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitelka mateřské školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jednou ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření druhého až pátého stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§16 odst.4 školského zákona a § 11, §12 a §16 vyhlášky č.27/2016 Sb.).

 

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potencionálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

9. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zák. zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy, děti a zák. zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci školy, děti i zák. zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec mateřské školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zák. zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zák. zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti jsou důvěrné a všechny učitelky se řídí zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Učitelky mateřské školy vydávají dětem a jejich zák. zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacícho programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

10. Obsah předškolního vzdělávání

Mateřská škola je druhem školy.

Předškolní vzdělávání zajišťují učitelky s odborným vzděláním (popř. učitelky, které požadované odborné vzdělání v současnosti získávají studiem).

Vyučovacím jazykem je jazyk český.

Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání s názvem „Školka hrou“.

ŠVP PV vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě ve škole - na informační nástěnce školy. Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního programu. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do třídního programu nahlížet.

Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem.

Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky. Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů).

Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst města (parky, výstavy). Škola poskytuje v rámci předškolního vzdělávání vzdělávací programy, naučné výlety, exkurze, zábavné programy, sportovní a pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ Lenešice, dopravní výchovu na vlastním dopravním hřišti, rozvíjí dětskou představivost a fantazii ve výtvarně pracovním a hudebně tanečním kroužku, kroužku flétniček, angličtina, plaveckém výcviku a dále se zaměřujeme na primární prevenci sociálně patologických jevů ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou v Lounech, enviromentální výchovou ve spolupráci s DDM Postoloprty, HZS, Policií ČR, kynologickým svazem, zdravotníky z řad zák. zástupců.

 

11. Organizace předškolního vzdělávání

Zapsané děti jsou rozděleny do dvou tříd - třída Zvídálků a třída Kulíšků.

Do třídy Zvídálků jsou zařazeny děti ve věku od 2,5 do 4,5 roku a do třídy Kulíšků děti od 4,5 do 7 let.

Rozdělení učitelek do tříd:
Zvídálkové J. Kolaříková
D. Ledvinová
Kulíškové

A. Benešová
J. Damašková

K. Procházková

 

 

Provoz MŠ je celodenní od 6.00 do 16.30 hod. (škola se v 6.00 hodin otevírá a v 16.30 hodin uzavírá).

Rodiče mohou přivádět dítě do MŠ do 8.30 hod. Dítě lze přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě, ale jen pokud tím rodič nenaruší časový režim třídy.

Děti, které v MŠ neobědvají, si rodiče vyzvedají v 11.30 hod., děti obědvající v MŠ v době od 12.00 hod. do 12.30 hod., odpoledne od 14.15 hod.

V době hlavních prázdnin je provoz přerušen či omezen. Škola je na dobu 4 týdnů zcela uzavřena z důvodu nutné údržby MŠ a čerpání dovolených zaměstnanců a o této skutečnosti jsou zák. zástupci informováni nejméně dva měsíce předem.

Děti, které jsou do MŠ přijaty, by ji měly navštěvovat pravidelně, zvláště v období

zvykání. V případě, že dítě bez omluvy nechodí do MŠ po dobu delší než dva týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ.

Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa - předem, pokud není předem známa - neprodleně, včas nahlásit a dítě omluvit: ústně, e-mailem nebo telefonicky i na záznamník vždy do 7.00 hod. ráno dne, kterého se to týká (tel. číslo: 415 679 422, e-mail: ms.lenesice@centrum.cz). Rodič musí také stejným způsobem předem nahlásit odchod dítěte z MŠ v jinou dobu, než je běžně zvykem (např. před obědem, před svačinou).

Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi, trvale je stanovena doba oběda a odpočinku dětí.

Doporučujeme rodičům, aby své děti zvykaly na určitý stálý režim (např. doba vstávání, doba oběda, doba odpočinku) i v rodině, děti se pak lépe vyrovnávají s novými a nezvyklými situacemi - lépe se adaptují, pokud se mohou opřít o určité neměnné body, které jsou jim známé.

Rodiče by měli vodit do školy dítě oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv by měla být pevná, přiměřeně velká. Veškeré oblečení a obutí by mělo být označeno.

Každé dítě by mělo mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, na značce náhradní prádlo. Sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Jen při silném větru, mrazu pod -10ºC, dešti a mlze, a při silném slunečním záření ven nechodíme.

Doba odpočinku - děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět podobné klidové činnosti (procvič. jemné motoriky, stolní hry, hry s pravidly, dokončování z dopoledních činností, individuální vzdělávací plány aj.).

 

12. Organizace stravování

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je vyvěšen v šatně dětí.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, pitnou vodu). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Stravu připravuje kuchařka v kuchyni mateřské školy.

Stravné činí: celodenní - 44,- Kč (přesnídávka - 10,- Kč, oběd - 25,- Kč, odpolední svačina - 9,- Kč).

Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) rodič nahlásí den předem nebo do 7.00 hod. ráno dne, kterého se to týká - ústně, či telefonicky i na záznamník v MŠ (tel. 415 679 422) či e-mailem na ms.lenesice@centrum.cz.

Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od 11.15 hod. do 11.30 hod., na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Neodhlášené obědy propadají.

Změnu způsobu stravování (jen přesnídávka, přesnídávka + oběd, oběd + odpol. svačina, celodenní) je možno provést vždy od nového měsíce po dohodě s ředitelkou školy.

Stravné se platí v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny pí. Vlasákové, vždy v posledním týdnu v měsíci na měsíc následující (pokud se zák. zástupci nedohodnou s vedoucí ŠJ na jiném termínu).

 

Rodiče si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze s vedoucí školní jídelny nebo ředitelkou MŠ, učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní. Rodiče mohou ve škole požadovat pouze kontrolu evidence stravování, která je vedena v jednotlivých třídách.

 

13. Přijímání dětí do mateřské školy

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. 

Ředitelka stanovuje v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. 5. do 16. 5. příslušného roku) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (vývěska školy, internetové stránky školy, místním rozhlasem, informačními letáčky - §34 odst. 2)

Ředitelka mateřské školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§34 odst.2).

O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2017 povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2017 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Mateřská škola může přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.

Rodič může využít předadaptační nebo adaptační program školy - může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne, pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou).

Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok.

Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.

 

14. Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§34a odst.2). Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole - Mateřské škole Lenešice, příspěvkové organizaci, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo individuální vzdělávání dítěte (§34a odst.2).

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na minimálně 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitelka mateřské školy nejpozději do 8.30 hod. (§1c vyhlášky č.14/2005 Sb.).

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin (viz organizace školního roku v základních a středních školách). Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§34a odst.3).

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbá-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a zákona č.561/2004 Sb., školský zákon.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést :

 • telefonicky na čísle 415 679 422 nebo nechat vzkaz na záznamníku + písemně na omluvný list (k vyzvednutí v MŠ)
 • písemně na e-mail ms.lenesice@centrum.cz
 • ústně osobní návštěvou v mateřské škole + písemně na omluvný list ( k vyzvednutí v MŠ)

Učitelky mateřské školy evidují školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informují učitelky ředitelku mateřské školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka mateřské školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka mateřské školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu státní správy ( MěÚ Louny, odbor školství, kultury a sportu).

 

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy (Mateřská škole Lenešice). Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst.4).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince
 • místo pobytu dítěte
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§34b odst.2).

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst.3).

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 • způsob ověření (přezkoušení v mateřské škole)
 • termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku)

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§34b odst.3).

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§34b odst.4).

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§34b odst.7).

 

15. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád)
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zažízení

 

16. Evidence dítěte

Po přijetí dítěte do mateřské školy předají zák. zástupci ředitelce mateřské školy vyplněný Evidenční list dítěte a Evidenční list strávníka.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

 

17. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli ostatních mateřských škol možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole (venkovní informační tabule, internetové stránky školy) nejméně dva měsíce předem.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole (venkovní informační tabule, internetové stránky školy, infokanálem obce, místním rozhlasem) neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení rozhodne.

 

18. Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu (viz Pokyn ředitelky MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání-vyvěšen na nástěnce v chodbě MŠ).

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (§123 odst.1 školského zákona).

Výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených zákonem a činí na školní rok 2023/2024 částku 300,-Kč na jedno dítě a měsíc.

Úplata se platí vždy v posledním týdnu v měsíci na měsíc následující, platba v  hotovosti v kanceláři účetní MŠ pí. E. Vlasákové (pokud se zák. zástupci nedohodnou s účetní na jiném termínu).

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne stávajícícho kalendářního měsíce (§ 6 odst.7 vyhlášky č.14/2005 Sb.).

Osvobození od placení úplaty se řídí § 6 odst.6 vyhlášky č.14/2005 Sb. (viz Pokyn ředitelky MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - vyvěšen na nástěnce v chodbě MŠ).

V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu. O výši úplaty budou rodiče neprodleně informováni na vývěsce školy a schůzce s rodiči.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č.561/2004 Sb. školský zákon, §35 odst.1 d).

 

19. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky mateřské školy. Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděli od přímé výchovně vzdělávací činnosti, ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinnen zajistit dohled nad dětmi jiným učitelem školy.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst.5 vyhlášky č.14/2005 Sb.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Zaměstnanci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Učitelé jsou povinni dbát, aby děti nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

 

První pomoc a ošetření

Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zravotnických zásad učitelka konající dohled.

Definování školního úrazu:

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy, v případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazu a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při všech akcích organizovaných mateřskou školou u Hasičské vzájemné pojišťovny.

Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se učitelky řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

 

Pobyt dětí v přírodě

Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. Učitelé před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

 

Sportovní činnosti a pohybové aktivity.

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách v areálu mateřské školy, kontrolují učitelé školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

 

Pracovní a výtvarné činnosti

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

Podmínky zajištění BOZ v tělocvičně, školním pozemku jsou stanoveny v provozních řádech odborných učeben, ve kterých jsou vyvěšeny.

 

20. Sociálně patologické jevy (diskriminace a násilí)

Dohled nad dětmi po celou dobu jejich pobytu v prostorách pro vzdělávání, nebo mimo ně vykonávají učitelky od doby převzetí dětí do doby jejich opětovnému předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě. Pokud to charakter činnosti vyžaduje, posiluje se dozor další plnoletou a způsobilou osobou, která je zaměstnancem školy (školnice). Tato podmínka je jednou z preventivních opatření uchránit děti před projevy sociálně patologických jevů. Vytvoření příznivého sociálního prostředí mezi dětmi vzájemně, mezi dětmi a učitelkami, je další podmínkou ochrany dětí před diskriminací a násilím.

S ohledem na předškolní věk dětí, které nejsou schopny samostatně bez pomoci dospělých odolávat některým vnějším společenským jevům, se kterými se mohou setkat, jsou vhodnou nenásilnou formou v rámci vzdělávacího programu seznamovány s nebezpečím drog, alkoholu a kouření a dalšími nebezpečími např.:

 • přímé oslovení cizí osobou s lákavými nabídkami sladkostí (možná se skrytou dávkou drogy), vedoucí zpravidla k různých jevům pedofílie se zanecháním hluboké citové a mravní stopy, které si z prožitku dítě odnáší
 • sklony k násilí a šikaně mezi dětmi se mohou projevit již v předškolní výchově, zejména tam, kde jim je položen základ v rodinné výchově, ve vlivu k nesnášenlivosti s jinými dětmi, vyloučení jednotlivců z kolektivu, a které přechází v širší nesnášenlivost, xenofobii a rasismus
 • kyberstalking a gemblerství vznikají ze závislosti na internetu, mobilních telefonech a přechází v hráčské závislosti. Pokud není dítě orientováno na jiné zájmy než sledování nevhodných televizních programů a počítačových her s prvky násilí, střílení a vražd, může být jeho citová a morální stránka vývoje posunuta nežádoucím směrem.
 • příčinou zvláštního chování dětí je postupně se vyvíjející individuální násilí a skupinové násilí a na jeho pozadí pozdější divácké násilí (příklady ve fotbalu), které mimo uvedené společenské a komunikační vlivy může mít kořeny ve skrytém domácím násilí
 • projevují se zárodky závislosti, není-li dítě uchráněno před alkoholem a kouřením, ze kterých si odnáší návyky do let školáckých, se zvýšenou příležitostí, k jejich dostupnosti a které mohou ovlivnit vývoj dítěte až v době dospívání

Celá škála dalších jevů narušujících mravní a citovou výchovu se plně projeví v době, kdy se děti stanou žáky s projevy individuálního a skupinového záškoláctví, které skrývá nebezpečí návykové závislosti na alkoholu, kouření, až po drogy v dospívajícím jedinci. Všechny jednotlivé jevy drogové závislosti, kriminality a rizikového chování lze shrnout pod pojem patologické jevy.

Prevenci jejich projevů čelíme volno časovými aktivitami dětí a mládeže a specifickými prvky primární prevence (podpůrné programy v provázanosti činností školských a mimoškolských vzdělávacích a zájmových organizacích, jejich efektivní spoluprací), za spoluúčasti učitelů volného času a zájmové činnosti, komunikativně schopných, vzdělaných, s erudovanou odborností a psychologickou vybaveností. Spojením úsilí a realizací aktivit dosáhnout odolnosti dětí, schopnosti posoudit protiprávní jednání, jejich všímavosti ke svému okolí a v případech, kdy se stanou svědky nevhodného jednání, dosáhnout u nich schopnosti či odvahy věc ohlásit učitelkám nebo rodičům.

 

21. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v mateřské škole dbají učitelé i ostatní zaměstnanci na to, aby děti šetrně zacházely s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

22. Distanční forma výuky v mateřské škole 

Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Pro omlouvání nepřítomnosti dětí platí, že omlouvání nepřítomnosti není možné provést učitelkám osobně - pouze na e-mail: predskolacilenesice@centrum.cz

Pravidla pro vzdělávání dětí distančním způsobem se řídí Pokynem ředitelky mateřské školy k distančnímu způsobu vzdělávání ze dne 26.8.2020/ viz. příloha Pravidla pro distanční formu vzdělávání/

23. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§22 odst.1 písm.b), §30 odst.3 školského zákona

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 29.8.2023

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole, na internetových stránkách mateřské školy, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí na pravidelných schůzkách v mateřské škole.

S vybranými částmi byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí.

 

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2023.

 

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitelkou mateřské školy.

Dále by Vás mohlo zajímat:
Základní informace · Školní vzdělávací program · Školní řád · Organizace vzdělávání
zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...